| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

 


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 18-01-2561: จัดซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับ(สำนักปลัด)
 2. 18-01-2561: จัดซื้อครุภัรฑ์ถังเคมีดับเพลิง(สำนักปลัด)
 3. 04-01-2561: ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ประจำปี 2561
 4. 29-12-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา
 5. 22-12-2560: ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา
 6. 21-12-2560: ราคากลางชุดเครื่องเล่นสนามกลางเเจ้ง
 7. 06-12-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโดพนแพง บ้านหนองแวง ม.8,14
 8. 06-12-2560: ราคากลางซ่อมแวฒถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร (สายไไปสถานีสูฐน้ำ) บ้านสะอาด ม.4,5
 9. 06-12-2560: ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารเอกนประสงค์ คสล. 1ชั้น อบต.
 10. 06-12-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 11. ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176 18/01/2561 18/01/2561
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154 17/01/2561 18/01/2561
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ กพส. มท 0810.6/ว148 17/01/2561 18/01/2561
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา กค. มท 0803.3/ว172 18/01/2561 18/01/2561
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว173 18/01/2561 18/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว171 18/01/2561 18/01/2561
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. - 18/01/2561 18/01/2561
ดูทั้งหมด    

นายเจตนิพิฐ เชาว์วชิระนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

สำหรับเจ้าหน้าที่  :
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา