| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

 


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 12-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14
 2. 12-03-2561: ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยพองหลง บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2
 3. 12-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 13
 4. 02-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายโคกหนองบักเกลือ) บ้านนาดี หมู่ที่ 9
 5. 02-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่9
 6. 02-03-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนลาน หมู่ที่6
 7. 28-02-2561: ราคากลางโครงการรื้อและขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.คันคูบึงเก่า บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 8. 28-02-2561: ราคากลางขุดลอกบึงเก่า บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 9. 28-02-2561: ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ บ้านกุดธาตุ ม.1
 10. 28-02-2561: ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกนาฝาย ม.10
 11. ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สล. มท 0801.3/ว741 16/03/2561 16/03/2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ., อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว800 15/03/2561 15/03/2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176 18/01/2561 18/01/2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว836 23/03/2561 23/03/2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว835 23/03/2561 23/03/2561
ดูทั้งหมด    

นายเจตนิพิฐ เชาว์วชิระนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

สำหรับเจ้าหน้าที่  :
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา