| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

 


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 19-10-2560: ราคากลาง,โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร (อาคารสำนักงานเดิม)
 2. 16-10-2560: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 3. 16-10-2560: ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
 4. 03-10-2560: ประกาศข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561
 5. 02-10-2560: ประกาศราคากลาง,ตารางปปช.(หนังสือพิมพ์)
 6. 28-09-2560: ประกาศเจตจำนง อบต.กุดธาตุ
 7. 05-09-2560: ประกาศผู้ชนะตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 8/2560,ผู้เสนอราคาและผู้ซื้อแบบ
 8. 21-08-2560: ประเอกสารสอบราคาเลขที่8/2560. ,และราคากลาง
 9. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 10. 08-08-2560: ประกาศผู้ชนะเอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2560,ทะเบียนรับซอง,ทะเบียนคุมขายแบบ
 11. ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222 19/10/2560 19/10/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933 18/10/2560 19/10/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934 18/10/2560 19/10/2560
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ สน.คท. มท 0808.2/ว2224 19/10/2560 19/10/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว2227 19/10/2560 19/10/2560
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209 18/10/2560 19/10/2560
ดูทั้งหมด    

นายเจตนิพิฐ เชาว์วชิระนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

สำหรับเจ้าหน้าที่  :
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา