| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

 


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 06-12-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโดพนแพง บ้านหนองแวง ม.8,14
 2. 06-12-2560: ราคากลางซ่อมแวฒถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร (สายไไปสถานีสูฐน้ำ) บ้านสะอาด ม.4,5
 3. 06-12-2560: ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารเอกนประสงค์ คสล. 1ชั้น อบต.
 4. 06-12-2560: ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหัวนาหม่อ ม.7,15
 5. 06-12-2560: ราคากลางขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง (ชั้น )3 จำนวน 6 ท่อน บ้านโนนนกทา ม.16
 6. 04-12-2560: ราคากลางอาหารเสริมนม
 7. 29-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10
 8. 24-11-2560: ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดป่าม.6และซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า(สถานีหัวนาหม่อ 2) ม.6
 9. 24-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8,14
 10. 24-11-2560: ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,9,12,13,16
 11. ดูทั้งหมด


หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0816.5/ว2727 04/12/2560 06/12/2560
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กยผ. มท 0815.3/ว2798 12/12/2560 15/12/2560
แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ กพส. มท 0810.5/ว2834 15/12/2560 15/12/2560
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย กพส. มท 0810.5/ว2823 14/12/2560 15/12/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2821 14/12/2560 15/12/2560
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2831 15/12/2560 15/12/2560
ดูทั้งหมด    

นายเจตนิพิฐ เชาว์วชิระนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

สำหรับเจ้าหน้าที่  :
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา