| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 23-01-2559: ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 13
 2. 23-01-2559: ประกาศ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ
 3. 15-01-2559: ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านสะอาด ม.4 และ ม.5
 4. 15-01-2559: ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการปับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหัวนาหม่อ 2 บ้านโนนลาน ม.6
 5. 15-01-2559: ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกนาฝาย ม.10
 6. 15-01-2559: บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาสอบราคา โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่ บ้านสะอาด ม.4 และ ม.5
 7. 15-01-2559: บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกนาฝาย ม.10
 8. 15-01-2559: บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาหม่อ 2
 9. 12-01-2559: ประกาศทะเบียน ทะเบียนคุมการขายแบบ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกนาฝาย ม.10
 10. 12-01-2559: ประกาศทะเบียน ทะเบียนคุมการขายแบบ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านนาหม่อ 2 โนนลาน
 11. 12-01-2559: ประกาศทะเบียน ทะเบียนคุมการขายแบบ โครงการขุดลอกคลองใส้ไก่บ้านสะอาด ม.4 และ ม.5
 12. 11-01-2559: ตาราง ปปช. เปิดเผยราคากลาง งานสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 13. 11-01-2559: ตาราง ปปช. เปิดเผยราคากลาง งานสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 14. 08-01-2559: ตาราง ปปช. เปิดเผยราคากลาง งานสอบราคาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 15. 05-01-2559: ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
 16. 25-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
 17. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ภายในเขตตำบลกุดธาตุ จำนวน 14 สาย
 18. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี ม.13
 19. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร ม.9,13,16
 20. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย บ้านกุดธาตุ ม.2
 21. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดดินคันคูระหว่างหนองสิม หนองจาน บ้านหัวนาหม่อ ม.7 ม.15
 22. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกหนองกุดธาตุ ม.2
 23. 17-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ตอนบน บ้านนาดี ม.13
 24. 16-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวนาหม่อ 2 บ้านโนนลานหมู่ที่ 6
 25. 16-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2559 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองใส้ไก่ บ้านสะอาด ม.5
 26. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนาดี ม.13
 27. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกภายในเขตตำบลกุดธาตุ
 28. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร(สายเลียบเขาภูเวียง)ม.9,13 และ 16
 29. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการขุดดินคันคูระหว่างหนองสิม-หนองจาน บ้านหัวนาหม่อ ม.7 ม.15
 30. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการขุดลอกหนองกุดธาตุบ้านกุดธาตุ ม.2
 31. <<:  < [4][5][6][7] page::8 [9][10][11] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา