| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 07-06-2559: โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล,ประกาศราคากลาง,รายงานขอจ้าง,ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
 2. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 (90)
 3. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 4. 03-06-2559: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ขยายผิวจราจร) บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15
 5. 17-05-2559: ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,14
 6. 16-05-2559: รายชื้อผู้มาซื้อแบบสอบราคาโครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง หมูที่ 8,14
 7. 27-04-2559: ประกาศตกลงราคา ของ อบต.กุดธาตุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2559 โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแวง ม.8
 8. 27-04-2559: ประกาศตกลงราคา ของ อบต.กุดธาตุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2559 โครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านหนองแวง ม.14
 9. 26-04-2559: เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่7/2559 โครงการขุดลอกห้วยกุดกลางดง บ้านหนองแวง ม.8,14
 10. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการหอถังสูงประปาบาดาลบ้านสะอาด ม.4
 11. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำโดยการยกระดับคับครองพร้อมคาดคอนกรีต บ้านกุดธาตุ ม.2
 12. 22-03-2559: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคกนาฝาย ม.10
 13. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อประปา ขนาด 2 ความยาว 12 เมตร บ้านสะอาด ม.5
 14. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย ม.10
 15. 21-03-2559: โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 16. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนนกทา ม.16
 17. 21-03-2559: โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดธาตุน้อย ม.12
 18. 21-03-2559: โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พร้อมขุดวางท่อประปา ขนาดความยาว 300 เมตร บ้านโคกนาฝาย ม.10
 19. 15-03-2559: รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารขายแบบตามโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2559 (516,000.-บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 59 - 11 มี.ค. 59 จำนวน 8 ราย
 20. 15-03-2559: รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารขายแบบตามโครงการ ก่อสร้างประปาบาดาล บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2559 (512,000.-บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 59 - 11 มี.ค. 59 จำนวน 9 ราย
 21. 15-03-2559: รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารขายแบบตามโครงการ ขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่ บ้านโคก หมู่ที่ 10 ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559 (897,000.-บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 59 - 11 มี.ค. 59 จำนวน 16 ราย
 22. 19-02-2559: เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 6/2559 โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล บ้านสะอาด ม.4
 23. 19-02-2559: เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2559 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดิน)
 24. 19-02-2559: เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2559 โครงการขุดลอกบึงน้อยห้วยไผ่
 25. 23-01-2559: ประกาศ โครงการขุดวางท่อประปา PVC บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7,15
 26. 23-01-2559: ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดี หมู่ที่ 13
 27. 23-01-2559: ประกาศ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ
 28. 15-01-2559: ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านสะอาด ม.4 และ ม.5
 29. 15-01-2559: ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการปับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหัวนาหม่อ 2 บ้านโนนลาน ม.6
 30. 15-01-2559: ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกนาฝาย ม.10
 31. <<:  < [1][2][3][4] page::5 [6][7][8][9] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา