| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ตอนบน บ้านนาดี ม.13
 2. 11-12-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านกุดธาตุ ม.2
 3. 20-11-2558: ประกาศ แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านสะอาด ม.4 ม.5
 4. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 14 สาย
 5. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านนาหม่อ2
 6. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านกุดธาตุ ม.2
 7. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร ม.9,13,16
 8. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่(ตอนบน)บ้านนาดี ม.13
 9. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงงการขุดลอกคลองใส้ไก่ บ้านสะอาด ม.4,ม.5
 10. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกุดธาตุ บ้านกุดธาตุ ม.2
 11. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการขุดดินคันคูระหว่างหนองสิมหนองจาน บ้านหัวนาหม่อ ม.7,ม.15
 12. 17-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี ม.13
 13. 11-11-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ เรื่องผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 14. 05-11-2558: ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 15. 28-10-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. 27-10-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประะจำปี พ.ศ.2559
 17. 27-10-2558: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.กุดธาตุ ประจำปี พ.ศ.2559
 18. 27-10-2558: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.กุดธาตุ ประจำปี พ.ศ.2559
 19. 27-10-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ แผนปฏิบัติการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2559
 20. 27-10-2558: ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อบต.กุดธาตุ
 21. 21-10-2558: ประกาศอบต.กุดธาตุ บัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการ ของอบต.กุดธาตุ ปรจำปี พ.ศ.2559
 22. 21-10-2558: ประกาศ อบต.กุดธาตุ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 23. 24-09-2558: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการระบบอิเล็กทรอนิกส์
 24. 21-09-2558: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการด้วยวิธีการระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 25. 21-09-2558: ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยวิธีการระบบอิเล็กทรอนิกส์
 26. 04-09-2558: รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 27. 03-09-2558: ตาราง ปปช. เปิดเผยราคากลาง E-Auction รถบรรทุกขยะมูลฝอย
 28. 03-09-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ E-Auction รถบรรทุกขยะมูลฝอย
 29. 28-08-2558: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ E-Auction รถบรรทุกขยะมูลฝอย
 30. 13-08-2558: ประกาศสอบราคา ถนน คสล.ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 31. <<:  < [5][6][7][8] page::9 [10][11] >  :>>
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา