| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


สำนักปลัด


นายเจตนิพิฐ  เชาว์วชิระนันท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ


นายธานินทร์  ผดุงเวียง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ   

นางสาวชวัลนุช  โมรีย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
 

ว่าง

นักวิชาการเกษตร

 
 นางรัชนีกร  พรหมศร

นักทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวอุลัยวรรณ มูลกัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวยุภาภรณ์  เพชรก้อน
นักพัฒนาชุมชน

 

นายกิตติศักดิ์  ไวว่อง 

นิติกรนายภูมินทร์ พรมศร

 

นักป้องกันฯ

     

นางสาวติยาภรณ์ จันทร์ลุน 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

  นายสุริยันต์  พุทธเสน

  นักการภารโรง 

 
นายจูนระนี  หอมคำ

  คนงานประจำรถขยะ 

 นายอดิศักดิ์  เพชรเสถียร

พนักงานดับเพลิง 

 นายบุรินทร์  ไชยท้าว

    พนักงานดับเพลิง 

 
นายอาทิตย์  ไทยอ่อน

  พนักงานดับเพลิง 

 
นายยุรนันท์    วงศาสนธิ์
พนักงานขับรถ 
 
    

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา