| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


กองการศึกษา


 


   นายรชต  พรหมศร    
 ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ  

 นายอรรถสิทธิ์ ประทุมกุล

นักวิชาการศึกษา

  นางปัญญา   เสนบัว 

ครูผู้ดูแลเด็ก(ครู คศ.1)

นางอรพินท์  พุทธเสน
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)

 

 
นางวริศรา  หารเวียง

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)

 

น.ส.เยาวลักษณ์   ไชยสงค์

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)

 

นางสุมิตรา  ทองคำภา

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 

 

 

 

 

น.ส.วงษ์เดือน จันนา

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 

 

นางสินีนาฏ จันนา

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)

 

 

นางปริศนา  อุปละ

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 

 

 

นางถาวร นามสิมมา

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)

นางอัญชรี  อายุยืน

ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) 

 

 

 

นางศิริวรรณ เสนาเลี้ยง

ครูผู้ดูและเด็ก ฯ

 

 

 

น.ส.นันทิยา ทิศรี

ครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ) 

 


นางจารุพรศรี    แก้วตู้
ครูผู้ดูแลเด็กฯ(พ.ภารกิจ)

 

 


 

 

นางภัชพิชา พงษ์ภักดิ์

ครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ)

 

 

 

 

นางบัวโฮง แข้นา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ)

 

 

 

 

น.ส.เพียนทอง เพ็งกระโจม

ครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ)

 

 ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ)

 

 

 

นางนวลละออ โชติช่วง

ครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ)

  นางประภัสสร   โพธิภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ฯ(พ.ภารกิจ)
 


             

 

 

นางเทวิน  สุวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ (พ.ภารกิจ)

นางสาวสุดาพร  ศรีสด

ผู้ช่วยนักวิขาการศึกษา
 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา