| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ  2555-2557
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
หลักการและเหตุผล
4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
                    เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีความครบถ้วนสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญ ดังนี้
1.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่งสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่สะดวก
1.2 โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
1.4  ไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตรไม่เพียงพอ
2. ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทำ
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
   - ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ
   - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
   -ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของกลุ่มอาชีพ
2.2ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
3.ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
 3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
 3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
 3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
4. ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
 4.1 การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
 4.2 ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ
5. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
 5.2 การขาดโอกาสทางการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
 6.1 การบุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะ
 6.2 การลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
                6.3 การทำลายแหล่งท่องเที่ยวตำบล (น้ำตกตาดโตน)
7. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
7.1การไม่แบ่งงานทำให้การทำงานล่าช้า บางครั้งเจ้าหน้าที่คนเดียวรับงาน
7.2บุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ
7.3การย้ายกลับภูมิลำเนาทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง
7.4กฎหมายและระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอด ทำให้ศึกษาไม่ทัน
 ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขุดลอกคลอง สร้างสะพาน วางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น และขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก ถนน คสล.
2.   ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทำ
                       2.1จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
2.2ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
2.3สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย
3.ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
                      3.1ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยและเด็ก
        3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
                   3.3ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำจัดยุงลายและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                   3.4 ความต้องการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
4.  ความต้องการด้านน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  
                                 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ
         ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
5.   ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
                                 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
                                 ให้ความรู้ด้านจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ
         ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
      6.1 การสร้างแนวเขตพื้นที่ป่าสาธารณะ
      6.2ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      6.3 การรักษาแหล่งท่องเที่ยวตำบล (น้ำตกตาดโตน) ให้มีสภาพที่สมบูรณ์
7.   ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
  7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอื่น
  7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  กุดธาตุจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุยังได้เน้นให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 และรวมกฎหมายอื่นของ อบต. โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้การวิเคราะห์ภารกิจดังกล่าว อาจจะกำหนดแบ่งหัวข้อให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 ดังนี้
5.1ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก(มาตรา 67 (1) )
ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น(มาตรา 68 (2) )
ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ(มาตรา 68 (3) )
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ(มาตรา 16 (4) )
การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) )
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา67 (6 )
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ(มาตรา 67 (3) )
 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537

                  มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ...กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

                  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

 


6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะดำเนินการ
                     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
         6.1 ภารกิจหลัก
ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ภารกิจรอง
การฟื้นฟูวัฒนธรรมและการส่งเสริมประเพณี
การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
 
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (.อบต.) กำหนดให้เป็นขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น4 ส่วน ได้แก่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา และ, กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น 67 อัตราแยกเป็น พนักงาน 25 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 35 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา ลูกจ้างประจำ 1อัตรา โดย ก..(เดิม) กำหนดตำแหน่งในสายงานไว้เพียง 18 สายงาน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งต่างๆ เพิ่มใหม่ได้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากตำแหน่งที่กำหนดไว้เพื่อใช้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตตำบลกุดธาตุ ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง/ส่วนราชการ
                   จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งของพนักงานให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดภารกิจอยู่ในฝ่าย หรือกำหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
 
8.1 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

(2552 - 2554)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

(2555 - 2557)

หมายเหตุ

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

2

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

3

หน่วยตรวจสอบภายใน

3

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

3.1 งานตรวจสอบภายใน

 

3.1 งานตรวจสอบภายใน

 

4

สำนักงานปลัด อบต.

4

สำนักงานปลัด อบต.

 

 

4.1 งานบริหารทั่วไป

 

4.1 งานบริหารทั่วไป

 

 

4.2 งานนโยบายและแผน

 

4.2 งานนโยบายและแผน

 

 

4.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

4.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

5

ส่วนการคลัง

5

ส่วนการคลัง

 

 

5.1 งานการเงิน

 

5.1 งานการเงิน

 

 

5.2 งานบัญชี

 

5.2 งานบัญชี

 

 

5.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

5.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

 

5.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

5.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

6

ส่วนโยธา

6

ส่วนโยธา

 

 

6.1 งานก่อสร้าง

 

6.1 งานก่อสร้าง

 

 

6.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 

6.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 

 

6.3 งานประสานสาธารณูปโภค

 

6.3 งานประสานสาธารณูปโภค

 

7

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

7.1 งานบริหารการศึกษา

 

7.1 งานบริหารการศึกษา

 

 

7.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

7.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   8.2การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง
             ตามข้อ8.1องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ได้ ดังนี้
 

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน

(2552 - 2554)

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่

(2555 - 2557)

หมายเหตุ

1

ปลัด อบต. (นบห.อบต. 7) (1)

1

ปลัด อบต. (นบห.อบต. 7) (1)

 

2

รองปลัด อบต. (นบห.อบต. 6) (1)

2

รองปลัด อบต. (นบห.อบต. 6) (1)

 

3

หน่วยตรวจสอบภายใน

3

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

งานตรวจสอบภายใน

 

งานตรวจสอบภายใน

 

 

3.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว (1)

 

3.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว (1)

 

4

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

4

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

4.1 หน.สำนักงานปลัด อบต.(นบห.ทั่วไป 6) (1)

 

4.1 หน.สำนักงานปลัด อบต.(นบห.ทั่วไป 6) (1)

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

4.2 บุคลากร 3-5/6ว (1)

 

4.2 บุคลากร 3-5/6ว (1)

 

 

4.3 นิติกร 3-5/6ว (1)

 

4.3 นิติกร 3-5/6ว (1)

 

 

4.4 นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว (1)

 

4.4 นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว (1)

 

 

4.5 นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว (1)

 

4.5 นักพัฒนาชุมชน  3-5/6ว (1)

ว่าง

 

4.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

 

4.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (1)

 

 

งานนโยบายและแผน

 

งานนโยบายและแผน

 

 

4.7 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว (1)

 

4.7 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว (1)

ว่าง

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

4.8 จพง..ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (1)

 

4.8 จพง..ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 (1)

ว่าง

5

ส่วนการคลัง

5

ส่วนการคลัง

 

 

5.1 หัวหน้าส่วนการคลัง (นบห.คลัง 6) (1)

 

5.1 หัวหน้าส่วนการคลัง (นบห.คลัง 6) (1)

 

 

งานการเงิน

 

งานการเงิน

 

 

5.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (1)

 

5.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 (1)

ว่าง

 

งานบัญชี

 

งานบัญชี

 

 

5.3 นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5/6ว (1)

 

5.3 นักวิชาการเงินและบัญชี  3-5/6ว (1)

ว่าง

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

 

5.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (1)

 

5.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (1)

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

 

5.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (1)

 

5.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 (1)

 

6

ส่วนโยธา

6

ส่วนโยธา

 

 

6.1 หัวหน้าส่วนโยธา (นบห.ช่าง 7) (1)

 

6.1 หัวหน้าส่วนโยธา (นบห.ช่าง 7) (1)

 

 

งานก่อสร้าง

 

งานก่อสร้าง

 

 

6.2 นายช่างโยธา 2-4/5 (1)

 

6.2 นายช่างโยธา 2-4/5 (1)

ว่าง

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 

 

6.3 วิศวกรโยธา 3-5/6ว (1)

 

6.3 วิศวกรโยธา 3-5/6ว (1)

ว่าง

 

6.4 เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5 (1)

 

6.4 เจ้าพนักงานธุรการ  2-4/5 (1)

 

 

งานประสานสาธารณูปโภค

 

งานประสานสาธารณูปโภค

 


ที่

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

กรอบ

อัตรา

กำลัง (เดิม)

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2555

2556

2557

2555

2556

2557

1

ปลัด อบต. (นบห.อบต. 7)

1

1

1

1

-

-

-

 

2

รองปลัด อบต. (นบห.อบต. 6)

1

1

1

1

-

-

-

 

3

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว

1

1

1

1

-

-

-

 

4

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 หน.สำนักงานปลัด อบต.(นบห.ทั่วไป 6)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 บุคลากร 3-5/6

1

1

1

1

-

-

-

 

 

4.3 นิติกร 3-5/6

1

1

1

1

-

-

-

 

 

4.4 นักวิชาการเกษตร  3-5/6

1

1

1

1

-

-

-

 

 

4.5 นักพัฒนาชุมชน  3-5/6

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

 

4.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

 

 

งานนโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 จพง..ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

5

ส่วนการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 หัวหน้าส่วนการคลัง (นบห.คลัง 6)

1

1

1

1

-

-

-

 

 

งานการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 


9.1 แบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557) รอบที่ 4
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และให้การบริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะกำหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตำบล โดยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง3 ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1.พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2.พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3.พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ
4.พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงานด้วยความเรียบร้อย
5.พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะรักสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใด      ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
6.พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จะให้การบริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือ ข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
 
 
*******************
คำนำ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ปี (พ.ศ.2555-2557) โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม           ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น(.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ให้เหมาะสม
                       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่                       มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
 
 
 

                                                                                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา