| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


สมาชิก อบต.                         

 
         นางมะลิวัลย์  ไชยสงค์                                          
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                       
                หมู่ที่  ๑                                                               


                                                                       

              นายอารีย์  มีพันธ์                                                        นายไพบูลย์  สุวรรณศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                             สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
                    หมู่ที่  ๒                                                                   หมู่ที่  ๒
 


                               

 

         นายวิกุล  ชัยจีน                                                                 นายฮวด  หาญจันทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ              หมู่ที่  ๓                                                                            หมู่ที่  ๓
 

                                                                                      
                              


 
          นายวาสนา  พลงาม                                                   นายวิมาลย์  กันหาเล่ห์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                             สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
               หมู่ที่  ๔                                                                     หมู่ที่  ๔

                                 

          นายกองซุน  พลเขตร์                                                          นายรังสี  สุขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                        สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
                                                                                    หมู่ที่  ๕
 

                               


         นายบุญเสาร์  โพธิ์พล                                                    นายเจริญ  นามปัญญา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
              หมู่ที่  ๖                                                                     

 


                         

 

      นายบุญจันทร์  จำปาขาว                                            นายกฤษฎิ์  จันดาเวียง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                       สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
               หมู่ที่  ๗                                                              หมู่ที่  ๗

 


                         
 


           นายคำพอง  สมใจ                                                  นางราตรี  บู่แก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                     สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
              หมู่ที่  ๘                                                              หมู่ที่  ๘


 

                                นายสมภาร  ดีวังพล                                                            นายวินัย  พรเบี้ยว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
หมู่ที่  ๙                                                                               หมู่ที่  ๙


 
                                   
 


นายพล  บุตระ                                                                      นายวิลัย  ยางศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
หมู่ที่  ๑๐                                                                               หมู่ที่  ๑๐                                 
 
 

นายศิวกร  จันดาเวียง                                                            นายสัมฤทธิ์  จันนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
หมู่ที่  ๑๑                                                                               หมู่ที่  ๑๑

 

                                  

 
นายวิทยาลัย  ทองคำภา                                                          
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                    
หมู่ที่  ๑๒                                                                               

 

                                  

 


นางภควรรณ  วงษ์ตรี                                                            นายบุญมา  ผาบชมภู
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
หมู่ที่  ๑๓                                                                               หมู่ที่  ๑
 

 
                                


นายไพบูรณ์  ชุมมุง                                                           นายวุฒิชัย  อุดมทรัพย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
หมู่ที่  ๑๔                                                                               หมู่ที่  ๑๔
 


                                              ได้เสียชีวิต


นายแสวง  กำหยุก                                                                                       
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                    
หมู่ที่  ๑๕                                                                                    
 


 
                                  
 นายสาคร  จันทร์ดวง                                                            นางวิภา  บรรทุมพร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ                                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 
หมู่ที่  ๑๖                                                                               หมู่ที่  ๑๖
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา