| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


07-01-2556 14:26:10
สอบราคาจ้างเหมาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 <><><>
       
 
               
                         
                         
                         
                         

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

 

 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาภายใน อบต.กุดธาตุ

 

 

 

**************************

     
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ        
อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  ดำเนินการ จำนวน  3  โครงการ ดังนี้              
  1. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.บ้านดอนพระ  หมู่ที่ 11  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น       
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง (ภายใน) 0.40 เมตร  ลึก(ภายใน) 0.50 เมตร          
และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาเหล็ก  ขนาดกว้าง(ภายใน) 0.40 เมตร. ลึก(ภายใน) 0.50 เมตร.          
พร้อมขุดวางท่อ คสล.ยาวรวม 334.70 เมตร. พร้อมติดป้ายโครงการ  1  ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 24/2555      
ราคากลาง               407,200.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา)      
  2. โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านหัวนาหม่อ  หมู่ที่ 7 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น      
ท่อเหลี่ยม  ขนาด  1.50x 1.50  เมตร  ยาว 5.00 เมตร  จำนวน  3  ช่องทาง พร้อมติดป้ายโครงการ  1  ป้าย        
ตามแบบแปลน  อบต.กุดธาตุ  เลขที่  20/2555                   
ราคากลาง               188,800.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)        
  3. โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น      
พร้อมขุดวางท่อ  คสล.  ยาว  725.00 เมตร ขนาดปากคลองกว้าง  2.30 เมตร ท้องคลองกว้าง  0.50  เมตร        
ลึก 0.70 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 23/2555      
ราคากลาง               473,600.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา)      
รวม 3 โครงการ เป็นเงิน             1,069,600.00 บาท   ( หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )
                         
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้                
  1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว        
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ        
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                    
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา        
ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันนั้น                    
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล        
กุดธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                    
  5.  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างภายใน วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ        
ต่อโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการ        
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน        
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ                  
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  17   มกราคม  2556  ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง  12.00 น.        
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่  17  มกราคม  2556        
เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป ผู้ที่ม่มาดูสถานที่ถือว่ารับทราบหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ        
กำหนดทุกประการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้          
  กำหนดยื่นซองสอบราคา                    
  ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 21 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556              
โดยในระหว่างวันที่ 7 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 18 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556          
( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.        
ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ) และในวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2556        
ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล        
ระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)                
   - กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ      
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป      
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  รายละเอียดดังนี้              
  1. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนพระ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น       
จังหวัดขอนแก่น   ในราคาชุดละ    500.- บาท                  
  2. โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านหัวนาหม่อ  หมู่ที่ 7 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น      
จังหวัดขอนแก่น    ในราคาชุดละ    300.-  บาท                  
  3. โครงการ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น      
จังหวัดขอนแก่น    ในราคาชุดละ    500.-  บาท                  
  ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ระหว่างวันที่  7  มกราคม 2556          
ถึงวันที่   18 มกราคม  2556  หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760 หรือ www.koodtrat.org        
ในวันและเวลาราชการ                      
  ประกาศ ณ วันที่   7   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2556              
                         
                                           (  นายสมจิต  จันนา  )            
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ            
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา