| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


01-03-2556 14:49:42
สอบราคาจำนวน 5 โครงการ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

         

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาภายใน อบต.กุดธาตุ

 

         

**************************

 

         
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ

 

         

อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  ดำเนินการ จำนวน  5  โครงการ ดังนี้

 

             
 

1. ก่อสร้างถนน คสล. จากสภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ดำเนินการโดย ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

 

     

ยาว 150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมตามสภาพพื้นที่

 

       

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 450 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน

 

       

เลขที่ 2/2556 ราคากลาง

 

 205,000 .-บาท

 

(สองแสนห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 

       
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

   
 

2. โครงการ ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

 

     

จากสภาพเดิมเป็นคลองดิน ดำเนินการโดยการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ปากคลองกว้าง 0.90 เมตร ท้องคลองกว้าง

 

     

0.30 เมตร ลึก 0.40  เมตร ดาดคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมขุดวางท่อ คสล. ความยาวรวม 703 เมตร

 

         

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่  3/2556

 

           

 ราคากลาง

 

              203,000.00

 

.-บาท

 

                 

(

 

สองแสนสามพันบาทถ้วน

 

)(เงินรายได้หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

 

       
 

3. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ

 

   

จังหวัดขอนแก่น จากสภาพเดิมเป็น ถนนลูกรัง ดำเนินการโดย ก่อสร้าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ดังนี้

 

     
 

สายที่ 1  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรัง เชื่อมทางเข้าที่พักอาศัย

 

   

และทางขึ้นลง

 

                         
 

สายที่  2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรัง เชื่อมทางเข้าที่พักอาศัย

 

     

และทางขึ้นลง

 

                         
 

สายที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 22 เมตร หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกหินกว้างเฉลี่ยข้างละ

 

       

0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

 

           
 

สายที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ

 

     

0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  หรือมีพี้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 1,242.50 ตารางเมตรพร้อมติดตั้ง

 

     

ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 4/2556

 

                 

  ราคากลาง

 

586,000

 

.-บาท

 

( ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

 

     

หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

               
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่  9  ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ

 

       

จังหวัดขอนแก่น จากสภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง ดำเนินการโดย ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย

 

     

ดังนี้

 

สายที่ 1

 

ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 270 เมตร หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้าง

 

         

เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

 

                   
 

สายที่ 2

 

ขนาดกว้าง 2.80   เมตร ยาว 22  เมตร  หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรัง

 

           

เชื่อมทางเข้าที่พักอาศัยและทางขึ้นลง

 

                     
 

สายที่ 3

 

ขนาดกว้าง  3   เมตร ยาว 47 เมตร  หนา (เฉลี่ย) 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังเชื่อม

 

         

ทางเข้าที่พักอาศัยและทางขึ้นลง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 1,552.60 ตารางเมตร

 

         

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 6/2556

 

             

  ราคากลาง

 

739,000  บาท

 

 

( เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

 

     

หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 

               

 

 

5. โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  บ้านหัวนาหม่อ  หมู่ที่ 7 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

 

     

ท่อเหลี่ยม  ขนาด  1.50x 1.50  เมตร  ยาว 5.00 เมตร  จำนวน  3  ช่องทาง พร้อมติดป้ายโครงการ  1  ป้าย

 

 

 

     

ตามแบบแปลน  อบต.กุดธาตุ  เลขที่  20/2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ราคากลาง

 

              188,800.00

 

.-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

 

 

 

 

 

 

 

     

รวมเป็นเงิน      

 

            1,921,800.00

 

.-บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

 

                   
 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว

 

           
 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ

 

         

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

 

                     
 

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

 

         

ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันนั้น

 

                     
 

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

 

         

กุดธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

 

         

ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

                       
 

5.  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างภายใน วงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

 

           

ต่อโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการ

 

     

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

 

       

เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

 

                     
 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  12  มีนาคม 2556   ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง  12.00น.

 

           

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่  12  มีนาคม  2556

 

เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป ผู้ที่ม่มาดูสถานที่ถือว่ารับทราบหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

         

กำหนดทุกประการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้

 

           
 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

                     
 

ตั้งแต่วันที่   1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556   

 

             

โดยในระหว่างวันที่ 1 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 14 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556

 

( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

       

ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ) และในวันที่  15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556

 

ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

 

       

ระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)

 

                 
 

 - กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  18  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ

 

       

การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป

 

 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  รายละเอียดดังนี้

 

                 
 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ

 

       

จังหวัดขอนแก่น

 

  ในราคาชุดละ 500 บาท

 

                     
 

2.  โครงการก่อสร้างลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

 

     

ในราคาชุดละ 500 บาท

 

                       
 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน)  จำนวน 4  สาย   บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ

 

       

อำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 500 บาท

 

                 
 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน)  จำนวน 3  สาย   บ้านนาดี  หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ

 

       

อำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 500 บาท

 

                 
 

5.  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

 

       

ในราคาชุดละ 500 บาท

 

                       
                             
 

ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  2556

 

ถึงวันที่   14  มีนาคม   2556  หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760 หรือ www.koodtrat.org

 

       

ในวันและเวลาราชการ

 

                       
 

ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556

 

                 
                             
     

(  นายสมจิต  จันนา  )

 

               
     

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

               
                               

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา