| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


12-03-2556 10:12:44
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)

 

จำนวน  6  เครื่อง

 

............................................................

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน  6  เครื่อง  แห่งละ  1  ชุดๆละ 26,000.- บาท 

 

โดยมีราคากลาง    156,000.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียด อบต.กุดธาตุ กำหนด   แนบท้ายประกาศ จำนวน  1  ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว)  ราคา 26,000.-บาท

 

คุณลักษณะพื้นฐาน

 

-           มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจำ  หรือมี  HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz  จำนวน 1 หน่วย

 

-          มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก  ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB

 

-          มีหน่วยความจำหลัก (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB

 

-          มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  จำนวน 1 หน่วย

 

-          มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จำนวน 1  หน่วย

 

-          มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  แบบ 10/100/1,000  Mbps  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง

 

-          มีจอภาพแบบ  LCD  มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

 

 

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็น

 

ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่

 

ยื่นซองสอบราคา

 

 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

ตั้งแต่วันที่   12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556

 

โดยระหว่างวันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  22  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556

 

( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ)  และในวันที่  25  เดือน มีนาคม พ.ศ.2556   ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)

 

กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่   26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์รวมข้อมูล

 

ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    300.-บาท     ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ระหว่างวันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  22   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760  ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ที่ www.koodtrat.org

 

 

ประกาศ ณ  วันที่    12  เดือน    มีนาคม  พ.ศ.  2556

 

   

 

 (ลงชื่อ)

 

 

(นายสมจิต   จันนา)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา