| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


29-04-2556 08:50:11
สอบราคาจ้างเลขที่

Bitmap
 
             
                       
                       
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ    
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาภายใน อบต.กุดธาตุ    
**************************    
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาขุดลอกภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ    
อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  ดำเนินการ จำนวน  4  โครงการ ดังนี้        
  1. โครงการ ขุดลอกบึงอีแก้ว บ้านกุดธาตุ หมู่ที่  1  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น     
ขนาดกว้าง  60.00 ม.  ยาว 100.00 ม.  ลึก(เฉลี่ย)  2.00 ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  10,929.00  ลบ.ม.
พร้อมตกแต่งคันคูให้เรียบร้อย  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 9/2556    
งบประมาณที่ตั้งไว้               478,000.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)      
  2. โครงการ ขุดลอกบึงบักขอด บ้านโนนลาน  หมู่ที่ 6 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น    
ขนาดกว้าง  15.00 ม.  ยาว  260.00 ม.  ลึก (เฉลี่ย)  3.00 ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  9,360.00 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลน  อบต.กุดธาตุ  เลขที่  11/2556         
งบประมาณที่ตั้งไว้               383,000.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)      
  3. โครงการ ขุดลอกฝายโป่งอะลาง  หมู่ที่ 9,13,16   ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น    
ขนาดพื้นที่  A  65 ม. B 97 ม. C 79 ม. D 86 ม. E 19 ม. F 43 ม. ลึก(เฉลี่ย) 2.5 ม. หรือมีปริมาตรพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า
17,800.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 16/2556    
งบประมาณที่ตั้งไว้               748,000.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)      
  4. โครงการ ขุดลอกหนองน้ำใส บ้านดอนพระ  หมู่ที่ 11 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น  
พื้นที่ A ขนาดกว้าง  50 ม.  ยาว  30 ม.  ลึก (เฉลี่ย)  4 ม. พื้นที่ B ขนาดกว้าง 30 ม.  ยาว  18 ม. ลึก(เฉลี่ย) 2  ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,552 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดธาตุ เลขที่ 20/2556 
งบประมาณที่ตั้งไว้               233,000.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)      
รวมทั้งสิ้น              1,842,000.00 .-บาท (จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฏในแผนงานการเกษตร)      
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้              
  1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว      
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ      
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา    
ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันนั้น                
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุดธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                       
                       
  5.  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างภายใน วงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50      
ต่อโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ                
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  1 พฤษภาคม 2556   ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง  12.00 น.      
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่  1   พฤษภาคม  2556  
เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป ผู้ที่ม่มาดูสถานที่ถือว่ารับทราบหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ      
กำหนดทุกประการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้      
  กำหนดยื่นซองสอบราคา                  
  ตั้งแต่วันที่   19  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556          
โดยในระหว่างวันที่ 19 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  2  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556        
( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.    
ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ) และในวันที่  3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556  
ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  
ระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)            
   - กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  รายละเอียดดังนี้            
  1. โครงการ ขุดลอกบึงอีแก้ว บ้านกุดธาตุ หมู่ที่  1  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น       
จังหวัดขอนแก่น   ในราคาชุดละ 500 บาท                
  2. โครงการ ขุดลอกบึงบักขอด บ้านโนนลาน  หมู่ที่ 6 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น    
ในราคาชุดละ 500 บาท                  
  3. โครงการ ขุดลอกฝายโป่งอะลาง  หมู่ที่ 9,13,16 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น      
ในราคาชุดละ 500 บาท                  
  4. โครงการ ขุดลอกหนองน้ำใส บ้านดอนพระ  หมู่ที่ 11 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น    
อำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 500 บาท            
                       
  ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ระหว่างวันที่  19  เมษายน 2556
ถึงวันที่  2   พฤษภาคม   2556  หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760 หรือ www.koodtrat.org  
ในวันและเวลาราชการ                  
  ประกาศ ณ วันที่   19   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556            
                       
                       
      (  นายสมจิต  จันนา  )          
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

 

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา