| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


19-07-2556 13:52:24
ประกาศสอบราคา(7)

                       
                       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

   

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาภายใน อบต.กุดธาตุ

   

**************************

   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ    
อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  ดำเนินการ จำนวน  3  โครงการ ดังนี้        
  1.  โครงการ ก่อสร้างถนน  คสล.(ภายในหมู่บ้าน)  บ้านสะอาด  หมู่ที่  4  แบ่งเป็น  5  สาย รายละเอียดดังนี้  
สายที่ 1  ขนาดกว้าง  5.00 ม.  ยาว  155.00  ม.  หนา(เฉลี่ย)  0.15 ม.  พร้อมหางปลา  8.00  ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ  0.5. ม.  หรือตามสภาพพื้นที่              
สายที่ 2  ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว  105.00  ม.  หนา(เฉลี่ย)  0.15 ม.  ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50  ม.
หรือตามสภาพพื้นที่                  
สายที่ 3  ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  40.00  ม.  หนา(เฉลี่ย)  0.15 ม.  หรือพร้อมลงหินลูกรังเชื่อมทางเข้าที่พักอาศัย
และทางขึ้นลงหรือตามสภาพพื้นที่                
สายที่ 4  ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  100.00  ม.  หนา(เฉลี่ย)  0.15 ม.  พร้อมลงหินลูกรังเชื่อมทางเข้าที่พักอาศัย
และทางขึ้นลงหรือตามสภาพพื้นที่                
สายที่ 5  ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  35.00 ม. หนา(เฉลี่ย) 0.15 ม. พร้อมลงหินลูกรังเชื่อมทางเข้าที่พักอาศัยและทางขึ้นลง
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,728.00ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย                       
ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่  5/2556              
 ราคากลาง               804,000.00   .-บาท(จ่ายอุดหนุนทั่วไป-ปรากฎในแผนอุตสาหกรรมและโยธา312)
  2.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(ภายในหมู่บ้าน)  บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10  แบ่งเป็น  2  สาย  รายละเอียดดังนี้
สายที่  1  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. หนา(เฉลี่ย)  0.15  ม.  ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างข้างละ  0.50  ม.  
หรือตามสภาพพื้นที่                  
สายที่  2  ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว  178.00  ม.  หนา(เฉลี่ย)  0.15  ม. ไหล่ทางลงหินลูกรังกว้างข้างละ  0.50  ม.
หรือตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า  1,504.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  
ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่  7/2556            
ราคากลาง               709,000.00   .-บาท(จ่ายอุดหนุนทั่วไป-ปรากฎในแผนอุตสาหกรรมและโยธา312)
  3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(ภายในหมู่บ้าน)  บ้านสะอาด  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  ยาว  226.00  ม.
หนา(เฉลี่ย) 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 904.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลน อบต.กุดธาตุ  แบบแปลนเลขที่  31/2556            
ราคากลาง               430,000.00   .-บาท(จ่ายขาดเงินสะสม-ปรากฎในแผนอุตสาหกรรมและโยธา)
รวมเป็นเงิน             1,943,000.00 .-บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน )    
                       
                       
                       
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้              
  1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว      
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ      
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา    
ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันนั้น                
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุดธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                       
  5.  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างภายใน วงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50      
ต่อโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ                
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  1  สิงหาคม  2556   ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง  12.00 น.      
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่   1  สิงหาคม 2556  
เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป ผู้ที่ม่มาดูสถานที่ถือว่ารับทราบหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ    
กำหนดทุกประการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้      
  กำหนดยื่นซองสอบราคา                
  ตั้งแต่วันที่   19  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  6  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556          
โดยในระหว่างวันที่   19  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556        
( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ) และในวันที่  6 เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2556
ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  
ระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)            
   - กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  รายละเอียดดังนี้            
  1. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 แบ่งเป็น 5 สาย ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น   ในราคาชุดละ 500 บาท                
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านโคกนาฝาย หมู่ที่ 10 แบ่งเป็น 2 สาย ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น   ในราคาชุดละ 500 บาท                
  3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.(ภายในหมู่บ้าน)  บ้านสะอาด  หมู่ที่  4 ตำบลกุดธาตุ  อำเภอหนองนาคำ  
จังหวัดขอนแก่น   ในราคาชุดละ 500 บาท                
                       
                       
  สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ระหว่างวันที่ 19  กรกฏาคม  2556
ถึงวันที่   5  สิงหาคม   2556  หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760 หรือ www.koodtrat.org  
ในวันและเวลาราชการ                  
                ประกาศ ณ วันที่   19   เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2556          
                       
                       
      (  นายสมจิต  จันนา  )          
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา