| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


28-09-2560 13:47:24
ประกาศเจตจำนง อบต.กุดธาตุ


                                                           

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

เรื่อง  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

--------------------

 

                    ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งจะเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  5 มกราคม  2559  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้เสีย และจากสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้

                    1. เจตจำนงในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  จากผู้มีส่วนได้เสีย  และจากสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

                             ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ขอให้คำมั่นที่จะทำให้หน่วยงานดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่แสดงไว้

                   2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุจะกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 6 ด้าน ดังนี้                                 

                        2.1 ด้านความโปร่งใส 

                                  (1) มุ่งเน้นการปฎิบัติงานด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยยึดหลัก       ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                                  (2) ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส              ยึดหลักสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

                                 (3) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา             มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

                                 (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                     2.2  ด้านความพร้อมรับผิดชอบ                  

                                  (1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                     มีคุณธรรม  โดยยึดหลักโปร่งใส เที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด

                                  (2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                    2.3 ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

                                  (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดการทุจริตเชิงนโยบาย

                                  (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบน และการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

                   2.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

                                  (1)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด  ไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม

                                  (2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                   2.5  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 

                                  (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฎิบัติงาน  โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

                                  (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม

                                  (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย

และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

                                  (4) ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

                                  (5) ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

                   2.6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

                                  (1) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด ทราบถึงนโยบายทั้ง 5 ด้านข้างต้น

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น การปิดประกาศ  การแจ้งเวียน

และการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (www.koodtart.org)  เป็นต้น

                                               

                                  (2) ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 5  ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็นในการประชุมประจำเดือน 

 

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ  ณ วันที่  10   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2560

 

 

                                                                   (นายประเวท   สมใจ)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ     

                                               

                                               

                   

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา