| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


13-08-2556 21:43:00
ประกาศสอบราคา(8)

Bitmap
 
             
                       
                       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

   

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาภายใน อบต.กุดธาตุ

   

**************************

   
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ    
อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  ดำเนินการ จำนวน  5  โครงการ ดังนี้        
  1.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านกุดธาตุ  หมู่ที่ 2  ขนาด  กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  12.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72.00  ม²  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย          
ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่   47 /2556            
 ราคากลาง               150,000.00 .-บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป-ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
  2.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านหัวนาหม่อ  หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72.00  ม²  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย          
ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่   47-1 /2556            
 ราคากลาง               150,000.00 .-บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป-ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
  3.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 8  ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72.00  ม²  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย          
ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่   47-2 /2556            
 ราคากลาง               150,000.00 .-บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป-ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
  4.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านนาดี  หมู่ที่ 9  ขนาด  กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  12.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72.00  ม²  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย          
ตามแบบแปล อบต.กุดธาตุกำหนด แบบแปลนเลขที่    47-3 /2556          
 ราคากลาง               150,000.00 .-บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป-ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์)
  5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร  บ้านกุดธาตุ  หมู่ที่  1 สภาพเดิมเป็นถนนดิน      
โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง  จำนวน  2  สาย  ดังนี้            
  สายที่ 1  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,600  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร        
  สายที่ 2  ขนาดผิวจราจร  กว้าง  2.60  เมตร  ยาว  650  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร        
พร้อมป้ายโครงการ 1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.กุดธาตุ  เลขที่  1/2556        
 ราคากลาง               213,000.00 .-บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป-ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
รวมเป็นเงิน               813,000.00 .-บาท ( แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )      
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้              
  1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว      
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ      
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา                
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา    
ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันนั้น                
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุดธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
  5.  มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างภายใน วงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50      
ต่อโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ                
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่    19   สิงหาคม  2556   ระหว่างเวลา   10.00  น. ถึง  12.00 น.    
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่   19  สิงหาคม 2556  
เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป ผู้ที่ม่มาดูสถานที่ถือว่ารับทราบหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ    
กำหนดทุกประการ หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความรับผิดไม่ได้      
  กำหนดยื่นซองสอบราคา                
  ตั้งแต่วันที่     14    เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่   28    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556        
โดยในระหว่างวันที่     14    เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่   27    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556      
( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ) และในวันที่    28  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2556
ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  
ระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)            
   - กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  29 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ  
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  รายละเอียดดังนี้            
  1.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านกุดธาตุ  หมู่ที่ 2  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ    
จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 300 .-บาท              
  2.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านหัวนาหม่อ  หมู่ที่ 7  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ  
จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 300 .-บาท              
  3.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ  
จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 300 .-บาท              
  4.  โครงการ ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน บ้านนาดี  หมู่ที่ 9  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ    
จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 300 .-บาท              
  5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร  บ้านกุดธาตุ  หมู่ที่  1  ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น  ในราคาชุดละ 300 .-บาท              
  สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ระหว่างวันที่   14  สิงหาคม  2556
ถึงวันที่   27  สิงหาคม   2556  หรือสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760 หรือ www.koodtrat.org
ในวันและเวลาราชการ                  
                ประกาศ ณ วันที่    14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556          
                       
      (  นายสมจิต  จันนา  )          
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา