| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


28-08-2556 10:47:20
ประกาศสอบราคาซื้อ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การเกษตร

 

............................................................

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

1.  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน  1  เครื่อง ราคากลาง 120,000.-บาท

 

  -เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ชนิด  ขาว-ดำ

 

  -ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า  30  แผ่นต่อนาที

 

  -เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น

 

  -เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง  ย่อ-ขยายได้

 

 

2.  จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง   จำนวน  1  เครื่อง  ราคากลาง  320,000.-บาท 

 

    2.1  เครื่องสูบน้ำ  ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล์

 

          -สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  230  ลบ.ม./ซม.

 

          -มีแรงสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า  13  เมตร  ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง  2  ล้อ  พร้อมอุปกรณ์

 

   2.2  ท่อ  PVC  แข็ง  ชนิดปลายบาน  ชั้นความหนา  8.5  ขนาด  6  นิ้ว  จำนวน  90  ท่อ

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     440,000.-บาท   (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

 

 

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็น

 

ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่

 

ยื่นซองสอบราคา

 

 

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา

 

ตั้งแต่วันที่  28  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่   11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556

 

โดยระหว่างวันที่   28  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่    10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

 

( ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ) เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

 

ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ)  และในวันที่    11  เดือน กันยายน พ.ศ.2556   ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)

 

กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่    12  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์รวมข้อมูล

 

ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2) (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ) ตั้งแต่ เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.-บาท/ต่อรายการ  ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ระหว่างวันที่ 28 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4321-0760  ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ที่ www.koodtrat.org

 

 

ประกาศ ณ  วันที่     28   เดือน    สิงหาคม  พ.ศ.  2556

 

   

 

 (ลงชื่อ)

 

 

(นายสมจิต   จันนา)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา