| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


30-10-2556 15:15:26
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ 

อำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแก่น   จำนวน 6  แห่ง

………………………………….

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลกุดธาตุ   อำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแก่น   จำนวน 6  แห่ง

ประจำปีงบประมาณ  2557  ตามรายละเอียด ดังนี้

                   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 6  แห่ง  ประจำปีงบประมาณ  2557  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  325  คน ในอัตราคนละ  20  บาท ต่อวัน จำนวน  115  วัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                   1. จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนแพง   จำนวน 54  คนๆ ละ 20.-บาท/ต่อวัน  จำนวน 115  วัน  รวมเป็นเงิน 124,200.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)    โดยมีรายการอาหารกลางวัน  1  ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหารไม่น้อยกว่า 1  อย่าง  และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล  ไม่น้อยกว่า 1  อย่าง หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุกำหนด  โดยมีราคากลางในอัตรา  20.-บาท/คน/วัน  วงเงินงบประมาณ  124,200.-บาท ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2557

                   2.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวราราม จำนวน 66 คนๆ ละ 20.-บาท/ต่อวัน จำนวน 115 วัน รวมเป็นเงิน 151,800.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)   โดยมีรายการอาหารกลางวัน  1  ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหารไม่น้อยกว่า  1 อย่าง และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่า  1  อย่าง หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุกำหนด  โดยมีราคากลางในอัตรา  20.-บาท/คน/วัน  วงเงินงบประมาณ  151,800.-บาท ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2557

                   3.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาหม่อ   จำนวน  60  คนๆ ละ 20.-บาท/ต่อวัน  จำนวน  115 วัน  รวมเป็นเงิน  138,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)    โดยมีรายการอาหารกลางวัน  1  ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหารไม่น้อยกว่า  1  อย่าง และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่า  1  อย่าง หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุกำหนด  โดยมีราคากลางในอัตรา  20.-บาท/คน/วัน  วงเงินงบประมาณ  138,000.-บาท ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2557

                  4.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะอาด จำนวน  39  คนๆ ละ 20.-บาท/ต่อวัน  จำนวน 115  วัน  รวมเป็นเงิน 89,700.-บาท (-แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)   โดยมีรายการอาหารกลางวัน  1  ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหารไม่น้อยกว่า  1 อย่าง และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่า  1  อย่าง หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุกำหนด  โดยมีราคากลางในอัตรา  20.-บาท/คน/วัน      วงเงินงบประมาณ   89,700.-บาท ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 4/2557

                   5. จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาฝาย จำนวน  47 คนๆ ละ 20.-บาท/ต่อวัน  จำนวน  115 วัน  รวมเป็นเงิน  108,100.-บาท (-หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)   โดยมีรายการอาหารกลางวัน  1  ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหารไม่น้อยกว่า  1 อย่าง และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่า  1  อย่าง หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุกำหนด  โดยมีราคากลางในอัตรา  20.-บาท/คน/วัน    วงเงินงบประมาณ  108,100.-บาท ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2557

                   6.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี  จำนวน  59  คนๆ ละ 20.-บาท/ต่อวัน  จำนวน 115 วัน  รวมเป็นเงิน 135,700.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)    โดยมีรายการอาหารกลางวัน  1  ชุด ประกอบด้วย ข้าวพร้อมอาหารไม่น้อยกว่า 1  อย่าง  และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล  ไม่น้อยกว่า 1  อย่าง  หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุกำหนด  โดยมีราคากลางในอัตรา  20.-บาท/คน/วัน     วงเงินงบประมาณ  135,700.-บาท ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2557

           รวม 6  โครงการ  เป็นเงิน  747,500.-  บาท    ( -เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน- )

 

 

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ         ดังนี้

1.        ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.        ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.        ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า........-........บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

 

4.    ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบรับรองแพทย์ ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ ดังต่อไปนี้

  1.      วัณโรค                                    6. โรคคางหมู
2.      
อหิวาตกโรค                              7. โรคเรื้อน 
                3.      
ไข้ไทฟอยด์                               8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
                    4.     
โรคบิด                                    9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
5.      
ไข้อีสุกอีใส                                10. โรคเอดส์

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา

          -ตั้งแต่วันที่   30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  13   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

 โดยในระหว่างวันที่    30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  12   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556  

(ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เว้นวันหยุดราชการ) และในวันที่    13   เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ.  2556  ยื่นซองโดยตรงเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้นที่ 2)

 

                   -กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   14   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   (ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2)  

ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   300.- บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ระหว่างวันที่ 30  ตุลาคม   2556 ถึงวันที่   12   พฤศจิกายน  2556                  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 4321 – 0760 หรือ www.koodtrat.org 

ในวันและเวลาราชการ

                    

                             ประกาศ   วันที่   30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556

 

 

 

(นายเจตนิพิฐ   เชาว์วชิระนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา