| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


11-11-2556 09:59:20
ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

เรื่อง  ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

                                                                ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  ได้จัดทำร่างแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท ๐๘๑๒/ว  ๑๙๖๔  ลงวันที่               ๙ กันยายน ๒๕๕๖  เรื่องการดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  นั้น

 

                                                                เพื่อให้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  สามารถใช้บังคับได้  จึงประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้

 

                                                                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                ประกาศ  ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 (นายเจตนิพิฐ  เชาว์วชิระนันท์)

                                                                                                                                                                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

                                                                                                                                                                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา