| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 


24-01-2557 08:18:02
ข่าวสาร อบต.กุดธาตุ

ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย

1.ให้เช่า

2.อยู่อาศัยและประกอบการค้า

3.ใช้เป็นที่เก็บสินค้า

4.ใช้ประกอบอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ให้ญาติ พ่อ-แม่หรือผู้อื่นอาศัย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน- เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

-                  พนักงานเจ้าหน้าที่ออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

-                  ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ภาษีบำรุงท้องที่

ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดิน มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี เจ้าของที่ดินให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) แล้วชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี หากพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

ภาษีป้าย

ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้าย หรือป้ายอยู่ในความครอบครองของท่านให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดิม หรือติดตั้งป้ายใหม่หลังมีนาคม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม –มีนาคมของทุกปี

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ จากส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น

 

ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าวการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี ( ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560)  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดินได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบ

          กรณีเจ้าของที่ดินยื่นเองเอกสารที่จะต้องใช้

1.     สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  

2 .    สำเนาบัตรประชาชน

3.    สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (ทุกแปลงที่อยู่ในเขต อบต.กุดธาตุ)

          กรณีบุคคลอื่นยื่นแทน

1.    สำเนาทะเบียนบ้าน  เจ้าของทีดิน

2.    สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน

3.    สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่น

4.    สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่น

5.    สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (ทุกแปลงที่อยู่ในเขต อบต.กุดธาตุ) 

 

 
www.koodtart.org  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | webboard | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา